sự kiện mốc đặc biệt

STT

Tên Nhân Vật

KNB tính cả Khuyến mãi  110 %

1

Lẵng Tử

19.800.000

2

MeLiodas

26.400.000

3

TốngTửDu

6.600.000

4

nolimit

6.600.000

5

cốm 666

13.200.000

6

HuấnRobj

6.600.000

7

HạTửBăng

6.600.000

8

DiệpVấn

13.200.000

9

hình thiên

6.600.000

10

LưuBathien

6.600.000

11

3 ô vuông 

1.000.000

12

phục hận 

6.600.000

13

Kai

1,000,000

14

chuongbi

6.600.000

15

xMinhKhuê

6.600.000

16

HưTrúc

26.400.000

17

                    HuTruc

2.475.000

18

long nhật

13.400.000

19

 

 

20