Danh Sách Top Chuyển Sinh

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Chuyển Sinh
1 ANH 1010000063 19141604
2 F2Phá 1010000021 17261219
3 1010000070 15059640
4 YNh¤t 1010000103 11696296
5 GiaHuy 1010000089 10791406
6 Maple 1010000051 10599393
7 Thon 1010000129 10578995
8 Dân 1010000110 10274665
9 B¯Già 1010000122 9828519
10 QuânBäo 1010000098 8990766
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật chuyển Sinh
1 ANH 1010000063 19141604
2 F2Phá 1010000021 17261219
3 1010000070 15059640
4 YNh¤t 1010000103 11696296
5 GiaHuy 1010000089 10791406
6 Maple 1010000051 10599393
7 Thon 1010000129 10578995
8 Dân 1010000110 10274665
9 B¯Già 1010000122 9828519
10 QuânBäo 1010000098 8990766

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !