Danh Sách Top Chuyển Sinh

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Chuyển Sinh
1 LãoPh§tGia 1010000062 11111111
2 XeBen 1020000257 0
3 Monkeys1 1020000513 0
4 Hy4 1020000764 0
5 GM 1010000002 0
6 Sát 1020000258 0
7 Monkers2 1020000514 0
8 Hy5 1020000765 0
9 Cv3 1010000003 0
10 Linh 1020000259 0
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật chuyển Sinh
1 LãoPh§tGia 1010000062 11111111
2 XeBen 1020000257 0
3 Monkeys1 1020000513 0
4 Hy4 1020000764 0
5 GM 1010000002 0
6 Sát 1020000258 0
7 Monkers2 1020000514 0
8 Hy5 1020000765 0
9 Cv3 1010000003 0
10 Linh 1020000259 0

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !