Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 INgÕoThªI 110011097 119 806566196
2 HoaT߶ngVy 110011493 119 786001811
3 NhìnLaMu¯n 110011004 119 737667198
4 QNMyLife 110011169 119 597398242
5 T±BêÐê 110011043 119 590205568
6 Ch¸Kim 110011477 119 572822538
7 ChàngNg¯ 110011155 119 570529120
8 MyDarLing 110011324 119 466264781
9 Tu¤nGymmer 110011454 119 438192520
10 Huy«nThoai 110011430 119 425360664
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 1TayCheTr¶i 110000867 119 1707414660
12 ÐôngHoa 110000840 119 1707414660
13 LßuÝNhß 110000716 119 1707414660
14 zTànSát 110000658 119 1707414660
15 ThiênVân 110000341 119 1707414660
16 Poseidon 110000081 119 1707414660
17 BánhXe 110000049 119 1707414660
18 TanVàoN¡ng 110000041 119 1707414660
19 bÉElsa 110000039 119 1707414660
20 BàChüT¸ch 110000038 119 1707414660

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !