Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 Tinhtuc3 111000729 119 1707414660
2 TheGreen 111000632 119 1707414660
3 Huy«nKính 111000522 119 1707414660
4 Ng÷cLoan 111000479 119 1707414660
5 AHehe 111000387 119 1707414660
6 Huy«nPhong 111000364 119 1707414660
7 LýmÕcs¥u 111000246 119 1707414660
8 Corona20 111000245 119 1707414660
9 Huy«nTh¯ng 111000219 119 1707414660
10 Hß½ngLoan 111000218 119 1707414660
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 BánhBao 110000996 119 1707414660
12 BánhBò 110000995 119 1707414660
13 1TayCheTr¶i 110000867 119 1707414660
14 LßuÝNhß 110000716 119 1707414660
15 Lycàfê 110000491 119 1707414660
16 ThiênVân 110000341 119 1707414660
17 CänhЪ 110000316 119 1707414660
18 LytràSæa 110000305 119 1707414660
19 CänhThiên 110000286 119 1707414660
20 ÐôngTà 110000214 119 1707414660

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !