Top Tích Lũy Nhận Mốc

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Đạt Mốc
1 JFang 110011516 12
2 OKKKK 110011005 12
3 T¥nTräm 110011517 12
4 KhèKhè 110011009 12
5 11 110011012 12
6 PKVôTình 110011524 12
7 T¯ngTØDu 110011016 12
8 1B¶MuH°ng 110011273 12
9 AkinhPk 110011018 12
10 Di®uTâmThu 110011274 12
11 HoaVôS¡C 110011019 12
12 NeO 110011275 12
13 zJaykiizZ 110011021 12
14 Yuki 110011023 12
15 TaoLàTú 110011024 12
16 Ti¬uMuµi 110011025 12
17 HìnhThiên 110011026 12
18 ThiªuLâmT 110011282 12
19 Madara 110011027 12
20 Bulll 110011283 12
21 KhácMáu 110011028 12
22 CänhBänh 110011284 12
23 zAjeymezZ 110011030 12
24 GàLáChanh 110011286 12
25 Bishu 110011033 12
26 HoaSÑLÕnh 110011034 12
27 TàiD©pZai 110011035 12
28 NhiªpPhong 110011037 12
29 Kai 110011039 12
30 suczatbin 110011040 12
31 MinhVân 110011297 12
32 123213 110011299 12
33 GameOver 110011044 12
34 LamIdo 110011300 12
35 Chu 110011045 12
36 TØKiªm 110011301 12
37 TôKh¡cNhii 110011047 12
38 Chicken 110011304 12
39 Shipper 110011305 12
40 MinhHoàng 110011050 12
41 GàKFC 110011307 12
42 xNgÕoThiên 110011054 12
43 4LoveTT 110011313 12
44 ThÕnhPhú 110011058 12
45 H¢ngNguy­n 110011059 12
46 KëMáuLÕnh 110011315 12
47 lucyfer 110011060 12
48 Ti¬uBäo 110011063 12
49 T¯ngHÕThy 110011320 12
50 HZD 110011065 12
Thứ Hạng Tên Tài Khoản Đạt Mốc
51 Kai 26000013
52 Nh¤tBúa 22000004
53 Trß½ngPhi 20800014
54 Nh¤tChiMai 16100012
55 LykaTiªu 16000012
56 #GAD 16000002
57 HuyªtÐao 16000000
58 ad 16000000
59 TamThiªuGia 15000012
60 ThiªuGia 14001092
61 FinalFantasi 14000013
62 xMinhHoàng 14000013
63 Poseidon 14000013
64 C¦myV® 14000013
65 TàiЩpZai 14000012
66 ChiªnTh¥n 12000283
67 HìnhThiên 12000013
68 SongGoKu 12000013
69 MeLiodas 12000013
70 ÐôngHoa 12000011

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Tính Cả Khuyến Mại