Top Tích Lũy Nhận Mốc

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Đạt Mốc
1 Ng÷cLoan 111000479 26000012
2 Lucifer 110001300 26000010
3 MaiLoan 111000024 24100012
4 LuFy 111000236 24000013
5 CònGìÐâu 111000041 22300012
6 Nh¤tThiên 110000183 22000004
7 T¯ngTØTâm 110000431 20800014
8 Cänhеc 110000536 20500012
9 LykaTiªu 110000168 20100012
10 ELuFy 110000173 20100012
11 TràÐá 110000165 20001092
12 RoBin 111000078 20000011
13 Madara 111000014 18400013
14 GarnetSpinel 111000515 16120000
15 S1044HuyªtÐao 110001047 16000000
16 CänhDi®u 110000012 14000013
17 xMinhHoàng 110000034 14000013
18 Poseidon 110000081 14000013
19 Tràеc 110000169 14000013
20 NôBjTa 110000182 14000012
21 HÕTØLinh 110000008 12100283
22 HìnhThiên 110000004 12100013
23 StewieDO 110000010 12100013
24 MeLiodas 110000071 12000013
25 CänhVân 110000840 12000013
26 ZoRo 110000014 12000008
27 LãngKi®t 110000013 12000002
28 Nh¤tЪ 110000024 12000001
29 S172QuÏnhNhß 110000174 12000000
30 GarnetUranus 111000193 8000002
31 JangNaRa 111000037 8000000
32 GarnetVenus 111000280 6600002
33 CùiB¡p 111000731 5215005
34 CúnTÖTÖ 111000009 5000000
35 Gáy 111000575 5000000
36 Usopp 111000194 3000000
37 BOSS 111000022 2000000
38 Zeldris 111000230 1200000
39 YouKyo 111000185 1082500
40 Th¥nTiên 111000626 1047500
41 SiêuBão 111000496 1000000
42 TLBBKing 111000213 693000
43 Hoa¿uÐàm 111000006 565000
44 ÐôngTà 111000135 400000
45 iTi¬uDung 111000498 400000
46 zCristalz 111000021 400000
47 Ki«uPhong 111000679 330000
48 PhiTuyªn 111000724 330000
49 ÐångKhoa 111000039 330000
50 Thinh2 111000721 320000
Thứ Hạng Tên Tài Khoản Đạt Mốc
51 Lucifer 26000010
52 Nh¤tBúa 22000004
53 Trß½ngPhi 20800014
54 TamThiªuGia 16500012
55 LykaTiªu 16100012
56 Lytràsen 16100012
57 HuyªtÐao 16000000
58 LytràÐá 14001092
59 CänhHuy«n 14000013
60 xMinhHoàng 14000013
61 Poseidon 14000013
62 Lytràеc 14000013
63 TàiЩpZai 14000012
64 2TayBópVªu 12000283
65 HìnhThiên 12000013
66 StewieDO 12000013
67 MeLiodas 12000013
68 CänhVân 12000013
69 Nh¤tÐao 12000008
70 PéMaSha 12000002

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Tính Cả Khuyến Mại