Top Tích Lũy Nhận Mốc

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Đạt Mốc
1 XeBen 1020000257 0
2 Monkeys1 1020000513 0
3 Hy4 1020000764 0
4 GM 1010000002 0
5 Sát 1020000258 0
6 Monkers2 1020000514 0
7 Hy5 1020000765 0
8 Cv3 1010000003 0
9 Linh 1020000259 0
10 KinhKha 1020000515 0
Thứ Hạng Tên Tài Khoản Đạt Mốc
1 XeBen 0
2 Monkeys1 0
3 Hy4 0
4 GM 0
5 Sát 0
6 Monkers2 0
7 Hy5 0
8 Cv3 0
9 Linh 0
10 KinhKha 0

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Tính Cả Khuyến Mại